Årsmöte 2024

Välkommen på Umeå dansklubbs årsmöte!


Datum: 18:e mars

Tid: 18.00

Plats: Umeå Folkets hus

Dagordning:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3. Val av protokolljusterare och rösträknare.


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5. Fastställande av föredragningslista.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets- /räkenskapsåret.


7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9. Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.


13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.